Monday, December 31, 2012

Friday, November 23, 2012

Ο μετριόφρων κύριος Τατσόπουλος...

...έχει πηδήξει και την Ελλάδα ολόκληρη, αλλά ποτέ δεν το έκανε και θέμα! Προς τι αυτό το μένος εναντίον του; Ψέματα είπε δηλαδή;

Κλικ βρε, για μεγάλο μέγεθος...

Saturday, September 29, 2012

Ας αποκαταστήσουμε τον Πειραιώς...

Είδα σήμερα κάποιες ειρωνικές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τις δηλώσεις του Σεραφείμ Alphabank, εεε χμμμ, συγνώμη, Σεραφείμ Πειραιώς ήθελα να πω, και οι οποίες με ενόχλησαν πραγματικά. Κακοβούλως προδιατεθιμένοι επιτίθενται στον φωτισμένο μητροπολίτη για τις δηλώσεις του περί στοματικού έρωτα, αποτυγχάνοντας ως συνήθως να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους να ενημερώσουν τον κόσμο για το πολυσύνθετο αυτό θέμα.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ο σεβασμιότατος δεν διατυπώνει προσωπικές του απόψεις αλλά κεκτημένη γνώση από κολοσσούς της Ορθοδοξίας μας και πλήρως υποστηριζόμενες από τις αντίστοιχες παραπομπές σε επιστημονικά συγγράμματα όπως το Ιερόν Πηδάλιον, το Εξομολογητάριον και άλλα πονήματα διδακτόρων. Προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να καταδείξουμε τον ωκεανό γνώσεων του Ορθόδοξου Ιερατείου, παραθέτουμε μια ενδεικτική συλλογή από τα συγγράμματα τα οποία μελετούν διεξοδικά. Με την ένδειξη Post-Doc θα σημειώνονται πληροφορίες ιδιαίτερα προχωρημένες οι οποίες έχουν προκύψει από πλήθος επιστημονικές μελέτες. Παρατηρήστε τη λεπτομέρεια στην αφήγηση:


Στοχευμένα Ερωτήματα Εξομολόγησης
Μήπως τέκνον μου εμοίχευσες καμία γυναίκα παντρεμένη; Μήπως επόρνεψες με γυναίκα ανύπαντρη; Με ξένη γυναίκα επόρνεψες ή με συγγένισά σου; Με λαϊκή ή καλόγρια; Με χριστιανή ή με αλλόφυλη και αρετική; Και σε ποιό τόπο επόρνεψες; Σε σπίτι ή σε εκκλησία ή σε νάρθηκα εκκλησίας; Και σε ποιό καιρό επόρνεψες; Σε καθημερινή, σε μέρα Κυριακή και γιορτή; Και πόσες φορές επόρνεψες και σε πόσο καιρό;

Μήπως έκαμες μαλακία στον εαυτό σου; Ή σε κάποιον άλλον ή άλλος σε σένα; Τί πρόσωπο ήταν εκείνος; Σε ποιό τόπο; Πόσο καιρό και πόσες φορές;

Μήπως έκανες συγκυλισμό με άλλο πρόσωπο αρσενικό ή θηλυκό ή άλλος σε σένα; Με τί πρόσωπο τον έκανες; Πού, πόσο καιρό και πόσες φορές;

Μήπως έκανες αρσενοκοιτία εσύ σε άλλον ή άλλος έκανε σε σένα; τί πρόσωπο ήταν εκείνος και σε ποιό καιρό σε ποιό τόπο και πόσες φορές;

Post-Doc
Μήπως έπεσες (έκανες σεξ) σε ζώα και κτήνη και σε πετεινά αρσενικά ή θηλυκά; Πόσο καιρό σε ποιόν τόπο και πόσες φορές;

Μαλακίας Σπουδή
Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ’ ημέραν μετανοίας εκατόν.

Post-Doc
Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία. Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα.

Post-Doc
Η μαλακία είναι η κοινή και ψοχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν ειπή τινας, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά. Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί:
Α΄ κιτρινίζουσι,
Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,
Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,
Δ΄ χάνουσι την φωνήν,
Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,
ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,
Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,
Η΄ τρέμει το σώμα των,
Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,
Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,
ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ’ ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και
ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.


Είναι αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το βάλσαμον και η δύναμις, και το πλέον πολύτιμον υγρόν του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμις εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος. Λοιπόν, ω νέοι αδελφοί μου, φυλάττεσθε, δι’ αγάπην Θεού, να μη πέσετε εις τοιούτον θεοκατάρατον, διαβολικόν και θεομίσητον αμάρτημα. Φοβηθήτέ το ωσάν πανούκλαν και φθοράν του ανθρωπίνου γένους και μισήσετέ το.

Διασφάλιση Ποιότητας, κοινώς ISO
Post-Doc (Έλα τώρα, πως σου ήρθε αυτό;;;)
Ο υποψήφιος διάκονος πρέπει να ερωτηθεί παρά του πνευματικού εάν η ανθρωπίνη φύσις τριβήν εποιήσατο περί την οπισθίαν οπήν, ή εάν εισήλθεν εν αυτή και συνάμα ροήν εποιήσατο.

Συζυγικές και Οικογενειακές Σχέσεις
Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, και πάρη άλλην ελευθέραν γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως ας αφορίζεται η γυναίκα εκείνην, οπού αφήση τον άνδρα της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον.

Post-Doc
Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.

Post-Doc
Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.

Post-Doc
Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.

Post-Doc
Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν, πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.

Post-Doc
Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται, ει δε πολλάκις, δώδεκα χρόνους, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας.

Περί Σκανδαλισμού
Επειδή μερικοί εζωγράφιζον εις τοίχους και σανίδας ζωγραφίας τινάς ασέμνους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομένας, ή υπό ανδρών φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά, τα οποία απατώσι τους οφθαλμούς των ορώντων, και κινούσι τον νουν και την καρδίαν προς επιθυμίας σαρκικάς, διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, αι τοιαύται εικόνες με κανένα τρόπον να μη ζωγραφίζωνται, ει δε τις ήθελε τας ζωγραφίση, να αφορίζεται, επειδή όλαι αι πέντε αισθήσεις του σώματος, και μάλιστα η πρώτη, και βασικωτάτη όρασις με ευκολίαν εμβάζει τας εικόνας εκείνων οπού βλέπει μέσα εις την ψυχήν... Ο Θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερηφάνους φιλοσόφους των Ελλήνων, τους αφήκε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν διά τιμωρίαν της ειδωλολατρείας των, επειδή γνόντες τον Θεόν, ουχ ως Θεόν εδόξασαν.


Προς κάθε εριστικό:
Κατόπιν τούτου, συνεχίζετε να θεωρείτε ότι ο Σεραφείμ δεν έχει το απαραίτητο background για να εκφέρει γνώμη σχετικά με πίπες; Νομίζω ότι κατ' ελάχιστον οφείλετε στον Γιαδεσιμότατο μια ειλικρινή συγνώμη!

Friday, September 28, 2012

Απολογητής VS Ορθολογιστής, 0-5 δέκα λεπτά πριν τη λήξη...

Μετουσίωσης το Ανάγνωσμα


(Απολογητής Α VS Ορθολογιστής Ο)

Step A
Α: – Το κρασί και το ψωμί μετουσιώνονται σε σώμα και αίμα κυρίου!
Ο: – Εεε και; (0-1)

Step B
Α: – Όχι! Είναι πραγματική μετουσίωση!
Ο: – Και που το ξέρεις; Έχεις διατελέσει κανίβαλος ή σε κυνηγούσε και εσένα ο Blade;
Α: – Εδώ μιλάμε σοβαρά (μη γελάτε, το είπε ο marqueedemud εδώ)!
Ο: – Να υποθέσω δηλαδή ότι άμα χρειαστείς μετάγγιση αίματος, θα πεταχτούμε απλώς μέχρι τον ναό και θα σου φέρουμε μερικές φιάλες Μαυροφίλερο μετουσιωμένο;
Α: – Εεεεε…. (0-2)

Step C
Α: – Δεν δεχόμαστε τη μετάγγιση. Δεν είναι σωστό να μεταφέρεται αίμα από σώμα σε σώμα!
Ο: – Let the Scrubs answer!
Mrs. London: – Surgery? I’m a Jehovah’s Witness, I can’t get a transfusion. We believe that blood should not be passed from person to person.
Dr. Cox: – Well I’m a doctor and we believe that without surgery a person in your condition can suffer from a major case of deadness!
(0-3)

Step D
Α: – Η μετουσίωση είναι συμβολική και μυστήριο!
Ο: (του δίνει μία μαστίχα) – Είναι επίσης μυστήριο, αλλά μόλις σου έδωσα ένα διαμάντι! Δώσε μου τώρα τα 40.000 € που κοστίζει. (0-4)

Step E
Α: – Αλλά για όλους εσάς τους άπιστους υπάρχει και το θαύμα του Λαντσιάνο.
Πιθανή Απάντηση E.1
Ο: – Εεε και; Αυτό έγινε τον 8ο αιώνα μ.χ, τι σημαίνει για εμάς σήμερα; (Προσπερνάμε την αλήθεια ή όχι του ισχυρισμού και στεκόμαστε στο αποτέλεσμα, 4-0)
Πιθανή Απάντηση E1.2
Ο: – Πότε είπαμε ότι έγινε αυτό; Τον 8ο αιώνα μ.χ.; Δηλαδή βρισκόμαστε στην κλασική περίπτωση τοπικών ή χρονικών περιορισμών για τον έλεγχο της υπόθεσης. Να σε ρωτήσω κάτι ρε παλικάρι; Γιατί πάντα οι επαληθεύσεις σας συμβαίνουν κάπου αλλού ή τα πολύ παλιά χρόνια; Επίσης αφού έγινε μια φορά πραγματική μετουσίωση, γιατί δεν την επαναλαμβάνει ο ύψιστος σε εβδομαδιαία βάση; Μήπως είναι τόσο κουραστική διαδικασία που χρειάζεται μετά ένα ρεπό 20 αιώνων για να συνέλθει;
Α: – Καλά, εσύ ειρωνεύεσαι και φασίζεις ως συνήθως στην κουβέντα, αλλά να ξέρεις ότι “άγνωσται αι βουλαί του κυρίου”!
Ο: – Και τότε εσύ που τις ξέρεις;
Α: – Εεεε… (0-5)


Σφύρα τo, σφύρα το ΤΩΡΑ...

Wednesday, September 19, 2012

Ανέκδοτο (μόνο για φυσικούς)

[Εξωτερική Ειδυλλιακή Λήψη, Παράδεισος]
Ο Einstein, ο Pascal και ο Newton βολτάρουν στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος υπόκειται στους αυστηρότατους νόμους της Κβαντομηχανικής και έτσι (εκλαϊκευμένα, σύμφωνα με το πρότυπο του Schrodinger) παρόλο που δεν υπάρχει και το γνωρίζουμε, η γνώση μας αυτή καταστρέφει την παρατήρηση κι έτσι υπάρχει (ο Παράδεισος, αν το χάσατε). Επειδή λοιπόν στον Παράδεισο είναι όλα βαρετά και ο Einstein δεν την παλεύει μία, προτείνει στους άλλους να παίξουν κρυφτό:

Einstein: Κάτι πρέπει να κάνουμε για να περάσει η ώρα. Θα παίξουμε κρυφτό! Ψήνεστε;
Newton: Ψήνομαι...
Pascal: Ψήνομαι...
Einstein: Ωραία, λοιπόν τα φυλάω πρώτος. Πέντε, δέκα – δεκαπέντε, είκοσι – εικοσπέντε...

[Εξωτερική Ειδυλλιακή Λήψη, σίγαση στον ήχο του μετρήματος]
Ο Pascal με εκκίνηση Usain Bolt φεύγει τρέχοντας προς τον κοντινότερο θάμνο, ενώ ο Newton μένει πλήρως ατάραχος στο σημείο που βρισκόταν. Βγάζει από την τσέπη του μια μεζούρα και μια κιμωλία και, χρησιμοποιώντας τη μεζούρα σαν χάρακα, χαράσσει με την κιμωλία ένα τετράγωνο στο έδαφος και στη συνέχεια στέκεται στο κέντρο του τετραγώνου.

[Εξωτερική Ειδυλλιακή Λήψη, επανέρχεται ο ήχος]
Einstein: ογδονταπέντε, ενενήντα – ενενήνταπέντε, εκατό! Φτου και βγαίνω, κι όποιον βρω τα φτύνω...

Ο Einstein γυρνάει και το βλέμμα του συναντάει απευθείας τον Newton εκεί που τον άφησε.

Einstein: Να ένας Newton, σε βρήκα ρε άχρηστε...
Newton: Δε με βρήκες! Βρήκες Newton σε ένα τετραγωνικό μέτρο. Βρήκες τον Pascal!!!


Religoulous Polidoras

Κλικ, για να τον απολαύσετε σε πιο μεγάλο μέγεθος!
Για όσους αμφιβάλλουν για την αλήθεια της είδησης: bit.ly/UmTrVt

Wednesday, September 12, 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ (Φουτουριστίκ)

Γεια σας! Είσαστε το μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή αποβράσματα, τοκογλύφοι, μεγαλοεκμεταλλευτές, αυταρχικοί, τρομοκράτες του λαού και πίνετε το αίμα του κοσμάκη. Πρέπει να πάψετε να υπάρχετε! Γι αυτό και προτιθέμεθα να στήσουμε ένα επίσημο κανάλι - όργανο προπαγάνδας, ένα κανάλι Δούρειο Ίππο του συστήματος (το οποίο θα ονομάσουμε και 902 από την Porsche Cayenne 902, σήμα κατατεθέν του καπιταλισμού), το οποίο θα πείσει τον απλό λαϊκό κόσμο ότι δεν σας χρειάζεται και ήρθε η ώρα να σας πάρει ότι έχετε και δεν έχετε!

Σας καλούμε να συνδράμετε την προσπάθειά μας διαφημιζόμενοι στο κανάλι μας. Αν αρνηθείτε θα είσαστε αποβράσματα, τοκογλύφοι, μεγαλοεκμεταλλευτές, αυταρχικοί, τρομοκράτες του λαού και θα πίνετε το αίμα του κοσμάκη. Θα πρέπει να πάψετε να υπάρχετε...


Meanwhile, logic drove her car into a tree...

Με αφορμή αυτήν την εκπληκτική ανακοίνωση: Παύση της λειτουργίας του 902

Thursday, September 6, 2012

Tuesday, August 28, 2012

Τις πταίει;

[Ώρα 10:33, Εσωτερικό Πλάνο]
Ο Τζόναθαν εισήλθε με την κατακόκκινη και πανάκριβη Mustang του στο πολυώροφο πάρκινγκ της οδού Γιατασούτια 35. Πάρκαρε προσεκτικά το αυτοκίνητο του στον αυτόματο μηχανισμό εισόδου στους ανελκυστήρες και προχώρησε στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων για να παραλάβει το απόκομμά του. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το κτίριο βιαστικά αφού η ώρα για τη συνάντηση του είχε φτάσει.

[Ώρα 12:35, Εσωτερικό Πλάνο]
Ο Τζόναθαν, πλήρωσε τα 8,5€ της φύλαξης και κατευθύνθηκε προς τον ανελκυστήρα Α3 για να παραλάβει το αυτοκίνητό του. Ύστερα από 3 λεπτά αναμονής, ο ανελκυστήρας Α3 άνοιξε και... ο Τζόναθαν δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Ο ανελκυστήρας ήταν άδειος!!!

[Ώρα 12:39, Εσωτερικό Πλάνο]
- Μα πως είναι δυνατόν να εξαφανιστεί το αυτοκίνητό μου; Είσαστε σοβαροί;
- Εεε τι να κάνουμε κύριε; Αυτά συμβαίνουν!
- Συμβαίνουν; Μα πως; Εσείς μου είπατε ότι κανένας, επαναλαμβάνω ΚΑΝΕΝΑΣ, δεν έχει πρόσβαση στους χώρους φύλαξης.
- Εεε ναι, αλλά ήρθαν κάτι κύριοι μετά από εσάς και επέμεναν να ανέβουν στο δικό σας ασανσέρ.
- Επέμεναν; Τι πάει να πει επέμεναν;
- Δεν δέχτηκαν τις υποδείξεις μου να μην ανεβούν επάνω.
- Υποδείξεις; Πας καλά;;; Και γιατί δεν τους εμπόδισες;
- Μη φωνάζετε κύριε, δεν φταίω εγώ! Ο Ζαχαρίας ο μανάβης από απέναντι επέμενε να μην τους εμποδίσω. Ο Ζαχαρίας φταίει...
- Ο Ζαχαρίας; Μα δεν άφησα το αυτοκίνητό μου στον Ζαχαρία τον μανάβη, σ' εσένα το άφησα.
- Δεν έχει σημασία, δεν τον ξέρετε τον Ζαχαρία. Είναι πολύ πιεστικός και σπασαρχίδης.
- Ααα, μα αν είναι έτσι, θα του δείξω εγώ, θα του κάνω αγωγή και θα του πάρω ότι έχει και δεν έχει του κωλομανάβη που υποστηρίζει τον κάθε κλέφτη...

Scratch the wheels D.J. Vrasidas και βρείτε το λάθος στην εικόνα!

Την ώρα που ο ανεκδιήγητος Σαμαράς, ο τελευταίος κυβερνήτης του ΝΔΣΟΚ (πλεονασμός, αφού θα μπορούσαμε να πούμε απλώς "ο τελευταίος"), ο μεσολαβητής της Μπαναΐας και των αγίωνε (sic), ετοιμάζεται για νέους φόρους και οριζόντιες περικοπές για να στηρίξει το πελατειακό κράτος των τελευταίων 35 χρόνων, υπάρχουν ακόμα πολλοί, πλήρως εγκεφαλικά βραχυκυκλωμένοι, που θεωρούν ότι για τα προβλήματα της Ελλάδος φταίει η αριστερά! Ναι, καλά ακούτε, φταίει η αριστερά!!!


Θλιβερό να υπενθυμίζεις τα αυτονόητα σε έναν πληθυσμό ενηλίκων αλλά επειδή η αριστερά εν Ελλάδι τυγχάνει τόσο ηλίθια ώστε να υπερασπίζεται με λύσσα το δημόσιο έκτρωμα του ΝΔΣΟΚ, δεν σημαίνει ότι φταίει και για τη δημιουργία του. Σε οποιονδήποτε μη πειραγμένο εγκέφαλο, φταίει αυτός που έδρασε και όχι αυτός που εξέφρασε ηλίθια άποψη! Μια ευγενική χορηγία δωρεάν μαθημάτων σοφίας του αυτονόητου σε όσους τα έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ.

Wednesday, August 15, 2012

Νέα εμφάνιση Αγίου στην Τήνο...

Η Σουλτάνα είχε μια πολύ δύσκολη γέννα πριν από ένα τρίμηνο. Οι επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στον τοκετό της ήταν τόσο σοβαρές ώστε κόντεψε να χάσει την κορούλα της η οποία είναι σήμερα τριών μηνών και χαίρει άκρας υγείας.

Την ώρα του τοκετού και σε στιγμές μεγάλης απόγνωσης, ο γυναικολόγος της ακούστηκε να λέει στις μαίες "Ο Θεός να βάλει το χέρι του". Η Σουλτάνα μέσα στην παραζάλη της από την επισκληρίδιο αλλά και την ψυχική πίεση, έσπευσε να τάξει την κορούλα της στην Παναγία της Τήνου. Ύστερα από μισή ώρα η περιπέτεια της σφραγίστηκε από αίσιο τέλος.

Σήμερα, 15 Αυγούστου του 2012, η Σουλτάνα ήρθε στην Τήνο για να εκπληρώσει το τάμα της. Έπεσε στα γόνατα και υπέμεινε καρτερικά τον πόνο και την βαθιά ταπείνωση, προκειμένου να διανύσει γονατιστή τον ανηφορικό πλακόστρωτο δρόμο μέχρι την εκκλησία. Ο πόνος στα γόνατα αβάσταχτος, η ζέστη αδυσώπητη και η φούστα της να πιέζει την κοιλιά της με τα επιπλέον κιλά της εγκυμοσύνης, και η Σουλτάνα έφτασε, όπως μας εξομολογήθηκε, πολύ κοντά στη λιποθυμία. Και τότε συνέβη!

Ξαφνικά η Σουλτάνα ένιωσε ανάλαφρη σαν πούπουλο, η κοιλία της απελευθερώθηκε και εκεί κάπου στ' αριστερά της, προς τα κει που φυσούσε ο άνεμος, εμφανίστηκε να της δίνει κουράγιο ο σπουδαίος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Μεθάνιος!!!

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις! Η εμφάνιση του Αγίου Μεθανίου στην Τήνο.


Το περιστατικό φυσικά θα παρέμενε αυστηρά προσωπικό αν δεν το είχε καταγράψει ο φακός διερχόμενου τουρίστα, του βρετανικής καταγωγής Wilson Fartcloud, ο οποίος διαπίστωσε κατάπληκτος την αποτύπωση του Αγίου στην τυχαία φωτογραφία που τράβηξε.

Ο Fartcloud επέτρεψε στην Κλιματική Στασιμότητα να δημοσιεύσει τη φωτογραφία, καθώς και να προσθέσει με βυζαντινή γραφή το όνομα του Αγίου, ώστε να υπάρχει ως αποδεικτικό στοιχεία για το σύγχρονο αυτό θαύμα.

Tuesday, August 14, 2012

Απίστευτο!!! Ήρθε να αναπαύσει την ψυχούλα τους...


Ο Παντελής εργάζεται σε συνεργείο για τον απεγκλωβισμό θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου, η ομάδα του δέχτηκε επείγουσα κλήση για να σπεύσει προς βοήθεια σε σφοδρότατο τροχαίο!

Η συγκεκριμένη δουλειά είναι αρκετά σκληρή και είθισται να κάνει πέτρα την καρδιά του ανθρώπου. Αυτό όμως που αντίκρισε αυτή τη φορά ο Παντελής και οι συνάδελφοι του ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Τα δύο αμάξια που συγκρούστηκαν, ένα μπορντό και ένα γαλάζιο, στην κυριολεξία διαλύθηκαν εις τα εξ ων συνετέθησαν.  Και οι επιβαίνοντες δεν αποτελούσαν πλέον παρά μόνο μια άμορφη μάζα από σάρκα και οστά, βαμμένα με αίμα.

Μετά την αρχική σαστιμάρα ο Παντελής έσπευσε κατασυγκινημένος να τραβήξει την πόρτα του συνοδηγού από το μπορντό αυτοκίνητο, αφού σ’ εκείνη τη θέση βρισκόταν ο μοναδικός επιβαίνων που δεν είχε διαμελιστεί και το καθήκον υπαγόρευε να εξεταστεί για πιθανά ίχνη ζωής. Ενώ όμως η πόρτα δεν ήταν φρακαρισμένη, όσο κι αν προσπαθούσε ο Παντελής να την τραβήξει, τόσο εκείνη επέστρεφε στη θέση της σαν να την κρατούσε κάποιο αόρατο χέρι.

Αυτό που ακολούθησε, θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό του Παντελή. Ενώ πάλευε να ανοίξει την πόρτα βάζοντας ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη, ξαφνικά άκουσε μια φωνή να του λέει:
"Άσε τους Παντελή να φύγουν και μην ταράζεις τον μακάριο από τους υδατάνθρακες μου λήθαργο τους. Σε ένα δίωρο θα έχουν συνέλθει και θα πεινάνε. Άσε την ψυχούλα τους να αναπαυθεί κοντά μου"

Ο Παντελής οπισθοχώρησε ταραγμένος δίπλα στην υπόλοιπη ομάδα, και όπως μας εξομολογήθηκε προχτές, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε τη θεϊκή ανάσα. Οι συνάδελφοι του τον κοίταξαν απορημένοι και νόμιζαν πως τρελάθηκε. Αυτός όμως σχεδόν μηχανικά, πήρε στα χέρια του την κάμερα που χρησιμοποιούσαν για να φωτογραφίζουν τα ατυχήματα και φωτογράφησε το φαινομενικά αδιάφορο κενό ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις! Το Ιπτάμενο Μακαρονοτέρας στη σκηνή του τροχαίου.

Όταν μετά από λίγο έδειξε και στους υπόλοιπους τη φωτογραφία, αντίκρισαν όλοι μαζί συγκλονισμένοι το Ιπτάμενο Μακαρονοτέρας να εγκαταλείπει μακάριο το χώρο του τρομερού δυστυχήματος.

Το περιστατικό μας διηγήθηκε ο Παντελής μαζί με τους φίλους του Τάσο και Χαρίλαο από την ομάδα την Κυριακή 12 Αυγούστου 2012 με τη θερμή παράκληση να το δημοσιεύσουμε (μαζί με την φωτογραφία ντοκουμέντο) ακριβώς όπως συνέβη και χωρίς την παραμικρή υπερβολή.

Saturday, August 11, 2012

Αυτές οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές...


Φιλελευθερισμός κατά τους Τεγόπουλο και Φυτράκη:
(ο) ουσ.
 • η αφοσίωση στις φιλελεύθερες ιδέες, προς τις αρχές που κηρύττουν την πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ελευθερία
 • (οικον.) θεωρία που πρεσβεύει την ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα των πολιτών, χωρίς παρεμβάσεις από το κράτος
 • ατομική στάση και συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από σεβασμό για τους άλλους
 • (γεν.) η αγάπη προς την ελευθερία

και Νεοφιλελευθερισμός κατά τους Τεγόπουλο και Φυτράκη:
 • (ο) ουσ. οικονομική θεωρία και πρακτική που υποστηρίζει την ανάπτυξη της ελεύθερης οικονομίας, με ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αύξηση της παραγωγής, χωρίς τον κρατικό παρεμβατισμό, ώστε οι τιμές κάθε προϊόντος να διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση.

Προσφορά και Ζήτηση
Η Προσφορά και Ζήτηση βέβαια στην Ελλάδα με την ανύπαρκτη κρατική παρέμβαση (;;;) φαίνεται να είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα αφού:

- Δεν βλέπω ΕΡΤ! (Ζήτηση Αρνητική)
- Δεν μας ενδιαφέρει μία, θα την πληρώσεις (Προσφορά Θετική)

- Δεν είμαι Χριστιανός και δεν γουστάρω τους παπάδες και την εκκλησία! (Ζήτηση Αρνητική)
- Στ’ αρχίδια μας, θα τους πληρώνεις και μάλιστα θα ανέχεσαι και τις καμπάνες τους. (Προσφορά Θετική)

- Δεν βλέπω να παίρνω ποτέ σύνταξη. Και αν την πάρω δεν θα είναι αυτή που θα δικαιούμαι. Ο πατέρας μου έπαιρνε 1200 € σύνταξη και τώρα αποφάσισαν να του την κάνουν 900 €. Μήπως να δίνω τις εισφορές μου σε κάποιον ιδιωτικό φορέα; (Ζήτηση Αρνητική)
- Δωσ’ τες άμα θέλεις, αλλά το ταμείο σου θα το πληρώνεις υποχρεωτικά. Δεν μπορείς να είσαι ανασφάλιστος! Για τη δική σου ασφάλεια γίνονται όλα. Ααα, για να μην το ξεχάσω, τις εισφορές σου στον ιδιώτη θα τις φορολογούμε κι αυτές. (Προσφορά Θετική)

- Δεν παρακολουθώ τηλεόραση και δεν διαβάζω εφημερίδες. Δεν έχω απολύτως καμία σχέση με δημοσιογράφους! Ενημερώνομαι μόνο από το Internet. Και θέλω  επιτέλους να σταματήσω να πληρώνω το ταμείο των δημοσιογράφων με 20% αγγελιόσημο στα διαφημιζόμενα προϊόντα. (Ζήτηση Αρνητική)
- Στ’ αρχίδια μας, θα το πληρώνεις! (Προσφορά Θετική)

- Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός, είμαι Κάτω Αγγούρια Βόλου. Δεν θέλω να τους πληρώνω τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια. (Ζήτηση Αρνητική)
- Εεε και ποιος σου είπε να τα πληρώσεις ρε αδερφέ; Θα τα πληρώσει η ΕΡΤ! Εσύ πλήρωνε απλώς την ΕΡΤ... (Προσφορά Θετική)

Και μερικές περιπτώσεις αυτονόητης αρνητικής ζήτησης!
 • Τέλος Επιτηδεύματος (Προσφορά Θετική)
 • Επίδομα Αλληλεγγύης (Προσφορά Θετική)
 • Αναχρηματοδότηση Τραπεζών (Προσφορά Θετική)
 • Μισθοδοσία της κόρης του Πολύδωρα (Προσφορά Θετική)

Μα τότε... τι στο καλό... ποιες είναι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακούμε; Αααα, μα βέβαια! Τώρα εξηγούνται όλα. Η ζήτηση ποτέ δεν ήταν αρνητική. Τα πάντα είναι θέμα από ποια σκοπιά τα βλέπεις. Οπότε (όπως διδάσκει και η θρησκεία μας):


 • ΕΡΤ: Πλήρωσέ μας! (Ζήτηση Θετική)
 • Παπάδες: Πλήρωσέ μας! (Ζήτηση Θετική)
 • Ταμεία (που συνταξιοδοτούν άτομα με 15 χρόνια εργασίας): Πλήρωσέ μας! (Ζήτηση Θετική)
 • Δημοσιογράφοι: Πλήρωσέ μας! (Ζήτηση Θετική)
 • Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός: Πλήρωσε μας! (Ζήτηση Θετική)
 • Χρεωκοπημένο Κράτος: Πλήρωσέ μου τέλος επιτηδεύματος! (Ζήτηση Θετική)
 • Χρεωκοπημένο Κράτος: Πλήρωσέ μου επίδομα αλληλεγγύης! (Ζήτηση Θετική)
 • Χρεωκοπημένες Τράπεζες: Πλήρωσέ μας! (Ζήτηση Θετική)
 • Βύρων Πολύδωρας: Πληρώστε την κόρη μου ΤΩΡΑ! (Ζήτηση Θετική)

Τελικά αυτές οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές μας έφεραν ως εδώ!!!


Wednesday, August 1, 2012

Η απόκρυφη 2η Αρχή της Απροσδιοριστίας και η εξακρίβωση των θαυμάτων!


Ήρθε πλέον η ώρα να καταρριφθεί εκ βάθρων το τυπικό επιχείρημα των αθεϊστών εις βάρος των θαυμάτων. Το κλασσικό επιχείρημα πάει ως εξής:

- Αφού τα θαύματα ίασης είναι τόσο διαδεδομένα, γιατί ποτέ δεν γίνεται θαύμα ώστε να φυτρώσει κάποιο ανθρώπινο μέλος το οποίο έχει ακρωτηριαστεί;

Παραβλέποντας το βέβηλο της υπόθεσης του να υποδεικνύει κάποιος στο Θεό πώς να δράσει, θα τονίσουμε απλά ότι τα παραδείγματα με ανθρώπινα μέλη που έχουν ξαναφυτρώσει είναι αναρίθμητα. Ακριβώς, αναρίθμητα! Και ο λόγος για τον οποίον δεν θα μπορέσουν ποτέ οι άθεοι να υποβάλλουν τα παραδείγματα αυτά προς εξακρίβωση, είναι άκρως επιστημονικός και άρρηκτα συνδεδεμένος με την 2η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Werner Heisenberg. Μια επιστημονικά διαπιστωμένη αρχή την οποία έχουν φροντίσει να αποκρύψουν επιμελώς οι επιστήμονες από το 1931, όταν και πρωτοδιατυπώθηκε.

Το 1927 ο Heisenberg διατύπωσε την περίφημη Αρχή της Απροσδιοριστίας, η οποία στην απλούστερη της μορφή μας λέει ότι:

Είναι αδύνατο να μετρηθεί ταυτόχρονα και με ακρίβεια, ούτε πρακτικά ούτε και θεωρητικά η θέση και η ταχύτητα ενός σωματίου.
Άμεση συνέπεια της ανωτέρω αρχής αποτελεί το γεγονός ότι μόλις καταφέρουμε να μετρήσουμε επακριβώς π.χ. την ταχύτητα ενός σωματιδίου, η θέση του καθίσταται απροσδιόριστη. Και φυσικά η αρχή αυτή απλά επιβεβαιώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο το μεγαλείο και το μυστήριο του Θεού.

Η Αρχή της Απροσδιοριστίας αποτέλεσε φυσικά θεμέλιο της Κβαντομηχανικής. Μερικά χρόνια αργότερα ο Heisenberg διαπίστωσε, έκπληκτος από το μεγαλείο του Θεού, ότι τα ανθρώπινα μέλη τα οποία ακρωτηριάζονται, στην πραγματικότητα ξαναφυτρώνουν και βρίσκονται σε δύο ταυτόχρονες καταστάσεις, υπάρχουν και δεν υπάρχουν! Υπάρχουν επειδή τα επαναφέρει ο Θεός και δεν υπάρχουν λόγω της αρχικής απώλειας. Το 1931 διατύπωσε την 2η Αρχή της Απροσδιοριστίας σύμφωνα με την οποία:

Είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ταυτόχρονα και με ακρίβεια, ούτε πρακτικά ούτε και θεωρητικά, η ύπαρξη και η ανυπαρξία ενός ακρωτηριασμένου ανθρώπινου μέλους το οποίο έχει ξαναφυτρώσει.
Άμεση συνέπεια της 2ης Αρχής της Απροσδιοριστίας είναι το γεγονός ότι ενώ ο εκάστοτε ακρωτηριασμένος στην πραγματικότητα χαίρει άκρας υγείας, στην πραγματικότητα όταν σπεύδουμε να εξακριβώσουμε την ανυπαρξία του επαναφυτρωθέντος μέλους, καταστρέφουμε την πραγματικότατη ύπαρξη του. Στην αντίθετη περίπτωση όπου σπεύδουμε να δεχτούμε την ύπαρξη του επαναφυτρωθέντος μέλους, με άλλα λόγια πιστεύουμε, καταστρέφουμε μια για πάντα την ανυπαρξία του!

Πίστη! Αυτή η παντοδύναμη πίστη. Και η 2η Αρχή της Απροσδιοριστίας σε αγαστή σύμπνοια με το θεόπνευστο χωρίο σύμφωνα με το οποίο:

Κατά Μάρκον
11:24 Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.
Όπερ μεθερμηνευόμενο: Πιστέψτε ότι φύτρωσε το ακρωτηριασμένο μέλος, και αυτό θα υπάρχει.Tuesday, July 24, 2012

Η Δύναμη του Κεριού

[22 Ιουνίου, ώρα 5:32. Οδός Αγίου Ερμολάου 3, Διόνυσος, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Η Καίτη πετάχτηκε απότομα από το κρεβάτι της. 5:32 νταν! Εδώ και δυόμισι χρόνια, μετά από εκείνο το στραβοπάτημα, εκείνη  την αποφράδα μέρα, δεν μπόρεσε ποτέ να κοιμηθεί παραπέρα από τις έξι παρά. Ο πόνος στον μηνίσκο της συνήθιζε να την σκουντάει σε ένα αδυσώπητο καθημερινό στρατιωτικό εγερτήριο.

Ξύπνησε. Και τα χέρια της έφτασαν μηχανικά στο πονεμένο της γόνατο. Πονεμένο; Πονεμέεενοοο;;; Κάθε άλλο! Πάνω, κάτω, λύγισμα, τέντωμα... Πόνος ούτε κατά διάνοια! Μα πως στην ευχή έγινε αυτό;

[21 Ιουνίου, ώρα 17:07. Εκκλησάκι στη Λήμνο, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Ο Κώστας ατένισε με δέος τον χιονισμένο Άθωνα πίσω από το κατάλευκο εκκλησάκι και μπροστά στο ανοικτό πέλαγος! Για δύο εβδομάδες τώρα η ζέστη ήταν αφόρητη με τη θερμοκρασία να ανεβοκατεβαίνει τον πήχη των 40°C. Και τώρα; Το δροσερό πελαγίσιο αεράκι έπνεε αναζωογονητικά στο πρόσωπο του και την καταπραϋντική εικόνα του καιρού συμπλήρωνε ιδεατά η χιονισμένη κορφή στον ορίζοντα. Φορούσε ένα ανοιξιάτικο μπουφανάκι. Απολάμβανε... Αλλά πως;


[21 Ιουνίου, ώρα 22:07. Οδός Τομπάζη 21, Χαλάνδρι, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Ο Παναγιώτης έβλεπε για όγδοη φορά το επίμαχο dvd! Μα πως μπόρεσε, πως μπόρεσε να αστοχήσει από αυτήν τη θέση; Πως; Η εικόνα εκτυλίσσονταν για μια ακόμη φορά μπροστά στα μάτια του. Ο Σάκης από τα δεξιά αδειάζει τους δύο αμυντικούς του Πάτροκλου Φαρσάλων, ξεχύνεται στην μικρή περιοχή, ντριμπλάρει και τον τερματοφύλακα και... λίγο πριν περάσει η μπάλα άουτ, την πασάρει γλυκά στα αριστερά μπροστά στην ανυπεράσπιστη εστία. Μα πως μπόρεσε να το χάσει; Στοπ. Αργή κίνηση. Σαν σε όνειρο έβλεπε το πόδι του να σουτάρει με δύναμη και να βρίσκει αέρα εκεί όπου θα έπρεπε... θα έπρεπε... μα τι έγινε; ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ;;; Ο Παναγιώτης είδε σαν σε όνειρο τον εαυτό του στην οθόνη να σκοράρει. Και σαν από κάποιο θαύμα, σαν από κάποιο μαγικό θαύμα, το dvd που είχε καταγεγραμμένη την ιστορία, την όγδοη φορά έδειξε άλλο αποτέλεσμα από τις πρώτες επτά!!! Ο Παναγιώτης σκόρερ και ο Διογένης Καματερού παρέμεινε στην κατηγορία του!

[21 Ιουνίου, ώρα 20:11. Οδός Κολοκοτρώνη 9, Κερατσίνι, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Ο Σπύρος έριχνε τα τελευταία μπινελίκια του περιμένοντας απογοητευμένος το τελικό αποτέλεσμα. Κοίταξε την αλήθεια κατάματα και αναφώνησε:

- Το cheese cake μου είναι για τ’ ανάθεμα! Πέντε στις πέντε αποτυχίες. Πέντε στις πέντε σαν γιαούρτι με τρίματα φρυγανιάς και ζουμί από ματσαλιασμένο βύσσινο. Κι αν αποτύχει και τώρα; Δεν θα τα’ αντέξω! Κώλος έγινε η κουζίνα πάλι και αυτό το γαμημένο δεν θα τρώγεται ως συνήθως. Τι να κάνω Θεέ μου, τι δεν κάνω σωστά;
(Σταυροκοπήθηκε)
- Anyway, ότι ήταν να γίνει, έγινε τώρα. Για να δοκιμάσω...

Ο Σπύρος βίωσε άξαφνα έναν εντονότατο γευστικό οργασμό καθώς το νοστιμότερο cheese cake όλων των εποχών θώπευε λάγνα τον ουρανίσκο του. Έκλεισε τα μάτια. Ένιωσε! Η στοματική του κοιλότητα πλημμύρισε από την απαλή και συνάμα πλούσια γεύση του γλυκού. Και δυο δάκρυα χαράς συγκρατήθηκαν μετά βίας στο κάτω μέρος των οφθαλμών του. Μα πως; Πως έγινε αυτό το θαύμα; Πως τα κατάφερε έτσι αυτήν τη φορά;

[21 Ιουνίου, ώρα 23:01. Οδός Παπαφλέσσα 39, Γαλάτσι, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
- Δώσε μου δύναμη Θεέ μου, βόηθα με! 43 και 44. 43 και 44. 43 και 44. Κάνε να βγουν κι αυτά, κάνε να βγουν σε παρακαλώ, εεε Σε παρακαλώ ήθελα να πω! Κάνε το θαύμα Σου. 5, 6, 37, 39, καλά μέχρι εδώ. Και θαρρώ ότι τα ‘χω και τα άλλα. Πρέπει να τα έχω. Βόηθα με Θεέ μου, βόηθα με.

Ο Συμεών έμεινε σιωπηλός και με κλειστά τα μάτια για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Στη συνέχεια άνοιξε απότομα τα μάτια του και τα εστίασε με ένταση πάνω στο... μα τι στο καλό; Στραγάλια; Και κάσιους; Και το δελτίο; Ααα, να εκεί, παραδίπλα! Μετέφερε απότομα το βλέμμα του μερικά εκατοστά πιο δεξιά και στύλωσε τα μάτια του πάνω στο Λόττο του.

- Λοιπόν έχουμε και λέμε, 5, 6, 37, 39... σαράαααντα τρίιααα... και σαράντα τέσσεεερααααα. 43 και 44. 43 και 44!!! Δεν μπορώ να το πιστέψω! 43 και 44!!!!!!! Είμαι πλούσιος, είναι θαύμα, είμαι πλούσιοοοοοοοοος!!!!!!!!!

[22 Ιουνίου, ώρα 10:47. Οδός Αρχιμήδους 15, Ηράκλειο Κρήτης, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Η Λέτα διασχίζει το δρόμο αφηρημένη και με γοργό βήμα όταν πατάει άθελα της σε πεταμένο στο δρόμο αναπτήρα. Κατάληξη; Μια ακούσια ζεμπεκιά που καταλήγει σε μια ακόμα πιο ακούσια και θεαματική βουτιά στο πλακόστρωτο. Ανάμικτα συναισθήματα οργής και ντροπής (για το δημόσιο του συμβάντος) πλημμυρίζουν ραγδαία τον εγκέφαλο της Λέτας όταν... Μα τι είναι αυτό; Μωβ; Είναι όντως μωβ; Και μ’ αυτό το τράκο τα μάτια μου δεν εστιάζουν και καλά. 500 ευρώ;;; Απίστευτο! 500 ευρώ, εδώ; Μπροστά στα μάτια μου; Και απ’ ότι φαίνεται δεν έχω χτυπήσει κιόλας. 500 ευρώ. Τι υπέροχη μέρα...

[22 Ιουνίου, ώρα 10:52. Miracle Trace, ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Θεματικός Χάρτης Θαυμάτων στο www.miracletrace.gr (μη διαθέσιμο προσωρινά λόγω υπερφόρτωσης). Μια προηγμένη χαρτογραφική εφαρμογή αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των θαυμάτων  που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του ελληνικού χώρου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρηματοδοτείται κατά 50% στο πλαίσιο του έργου "Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Αυτοματοποιημένης Καταγραφής Θαυμάτων", που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ. Το ποσό της χρηματοδότησης προέρχεται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Ο χάρτης της εφαρμογής παραμένει παρθένος, δηλαδή με μηδέν καταγραφές σε 3 χρόνια λειτουργίας, αλλά ξαφνικά έχει γεμίσει μέσα σε ένα διήμερο με 6314 καταγραφές, 6314 διάσπαρτα pins. Κάθε pin και ένα θαύμα, κάθε pin και μία δικαίωση!

Η Εξήγηση
[21 Ιουνίου, ώρα 19:00. Γάμος σε εκκλησία, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ]
Η Παναγιώτα Ρέα εισέρχεται στο ναό για το γάμο της ανιψιάς της. Πολύς κόσμος, βουητό και αυτή η ακατανόητη αδυναμία των καλεσμένων... να μην μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε κατά την είσοδο τους στον χώρο τέλεσης του μυστηρίου! Η Παναγιώτα Ρέα έριξε ένα αυστηρό πανεπιστημιακό βλέμμα στους παρευρισκόμενους και έκανε αμέσως δεξιά για να ανάψει ένα κεράκι, μια συνήθεια από τα παλιά που είχε κληρονομήσει από τη γερόντισσα. Ένα κεράκι για όλους. "Τους μισούντας και αγαπώντας ημάς" όπως έλεγε χαρακτηριστικά.

- Χμμμ, σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό! Όχι στις φωνασκούσες και τους φασαριόζους.  Ένα κεράκι για όλους αυτούς που με συναναστρέφονται στο Facebook, τη σιωπηρή ομάδα των 6314 θαυμαστών μου. Αυτό το υπέροχο παρεάκι. Φίλους και subscribers. Να τους έχει ο Θεός πάντα καλά. Βοήθεια μας η Μαρία η Μαγδαληνή!
(ένα απρόσμενο και αυθόρμητο γελάκι παραλίγο να την πνίξει)
- Μαρία η Μαγδαληνή; Σιγά μην είναι και η Μαγδαμάλλινη, χαχαχαχαχαχαχα! Εεεε... απαράδεκτο, το ξέρω, αλλά εμένα μου άρεσε. Άκου Μαγδαμάλλινη, αααααχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα...


Disclaimer: Οι ήρωες του "Η Δύναμη του Κεριού" είναι φανταστικοί. Οποιαδήποτε πιθανή ομοιότητα με πρόσωπα και συμπεριφορές αποτελεί προϊόν σύμπτωσης.

Wednesday, June 27, 2012

Greek History XXX (Τι να μας πει το American;;;)

Νταξ, το γνωρίζαμε ότι οι δεξιοί είναι μαλωμένοι με το διάβασμα! Απλά αυτή η Βόδεμπεργκ είναι γυναίκα κλάσης, πως να το κάνουμε;;;

Κλικ την εικόνα μπρε για να θαυμάσετε!!!


Thursday, June 7, 2012

Προκόπης;;; Δεν καταλάβατε καλά βρε γίδια...

Με αφορμή αυτό:Ακούστηκαν από τα κανάλια οι κλασικές ανακρίβειες των δημοσιογράφων, καθώς και μια υποτιθέμενη δήλωση του Παυλόπουλου η οποία, όπως αποδείχτηκε, ήταν μούφα διάδοση του Πιτσιρίκου.

Η αλήθεια ως συνήθως απέχει παρασάγκας! Και η αλήθεια είναι η εξής:

Ο κύριος Παυλόπουλος όχι μόνο δεν έκανε δήλωση σχετικά με το περιστατικό, αλλά παρέμεινε στη θέση του πλήρως ατάραχος και καθόλου φοβισμένος, ακριβώς επειδή διαθέτει δυνάμεις τουλάχιστον συγκρίσιμες με πυρηνικές!!! Η Κλιματική Στασιμότητα έχει καταφέρει μετά από επίπονες έρευνες και χιλιάδες ώρες επιστημονικών πειραμάτων να φτιάξει μια συσκευή εργαστηριακής αναπαραγωγής κλώνων οποιουδήποτε ανθρώπου. Το απόλυτο crash test για τη διαδικασία αποτέλεσε φυσικά η κατασκευή επαγγελματικών αντιγράφων του υπερανθρώπου της σύγχρονης εποχής που ακούει στο όνομα Chuck Norris!

Ο κύριος Παυλόπουλος αποτέλεσε το πρώτο επιτυχές επαγγελματικό αντίγραφο του υπερανθρώπου, το οποίο βαφτίστηκε τιμητικά, όχι ως Προκόπης, όπως λανθασμένα τον αποκαλούν οι αδαείς, αλλά ως Pro Copies (επαγγελματικά αντίγραφα) από το όνομα της σειράς κλώνων Pro Copies of Chuck Norris.

Στην παρακάτω φώτο φαίνεται το αποτέλεσμα του εργαστηριακά αναπαραχθέντος επαγγελματικού αντίγραφου, λίγα λεπτά μετά την πιστή αναπαραγωγή του!


Monday, June 4, 2012

Τι κι αν δεν έχει φάρμακα;;;

Το μεγαλείο της Ελλάδας:

Την ώρα που δεν υπάρχουν λεφτά για φάρμακα και οι καρκινοπαθείς καλούνται να ψοφήσουν, οι Έλληνες δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Πληρώνουν αδρά τους παπάδες ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αυτοί το κενό διά μέσου της προσευχής!!!


Όπως είπε και ο θείος Ambrose Bierce:

Προσευχή (η) ουσ.: αίτημα αναστολής των νόμων της φύσης για λογαριασμό ενός κατ’ιδίαν ομολογία ανάξιου αιτούντα.

Friday, June 1, 2012

Η εφιαλτική νύχτα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ! (KKE on steroids)

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ο Μαρκ στριφογυρίζει ανήσυχος μέσα στα σκεπάσματά του]
- Μμμμ... Μμμμμμμμμμμμμμμμμ... Αααα, μμμ, φύγε...

- Μαρκ, Μαρκ, ξύπνα αγάπη μου!

- Μμμμ, όοουουου... όοοοοουουουουου...

- Μαρκ, ξύπνα, όνειρο είναι! Ξύπνα...

- Εεεε, όνειρο;

- Όνειρο. Εφιάλτης! Πάλι αυτό το IPO έχεις στο μυαλό σου αγάπη μου;

Ο Μαρκ στάθηκε κάθιδρος πάνω στον αγκώνα του και εστίασε στιγμιαία πάνω στο πληθωρικό μπούστο της Πρίσιλλα στην προσπάθειά του να συνέλθει.


- Είναι φρικτό, φρικτό σου λέω Πρίσιλλα. Είδα ένα φρικτό όνειρο...

- Τι είδες αγάπη μου;

- Ήταν ολοζώντανο. Βρισκόμουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και... Ωωω Θεέ μου, τι μορφή! Ετοιμαζόμουν να απολογηθώ όταν εμφανίστηκε στα έδρανα ένας παπάς με μια κόκκινη ρίγα στα άμφια του, και φάτσα σαν έναν θηλυπρεπή, που να αντροφέρνει όμως, Μιχάλη Βιολάρη αλλά με ίσιο κοντό μαλλί. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω καλύτερα. Άλεκ λεγόταν στο όνομα. Και μου ήταν τόσο άγνωστος μα και τόσο γνωστός.

- Πιες λίγο νερό να ηρεμήσεις μωρό μου!

- Και μόλις είπα "ορκίζομαι"... Ωωω Θεέ μου, δεν μπορώ να βγάλω απ’ το μυαλό αυτή τη σκηνή! Ο Άλεκ με κάρφωσε με εκείνο το απαθές βλέμμα και μου είπε επί λέξει: Η άρχουσα τάξη και τα φερέφωνά της στα ΜΜΕ προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι μονόδρομος τα αντιλαϊκά μέτρα που κατακρεουργούν ό,τι απέμεινε από το ασφαλιστικό, η ευρωπαϊκή καπιταλιστική ενοποίηση, η υπαγωγή της χώρας στην επιτήρηση της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η επιδίωξη της ΕΕ, της πλουτοκρατίας, της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων είναι να πληρώσει ο λαός την κρίση για την οποία δεν ευθύνεται, αλλά και να υποστεί θυσίες διαρκείας. Με την αφαίρεση όσων κατακτήσεων απέμειναν, προστατεύουν τα κέρδη της πλουτοκρατίας και διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της. Για την κερδοφορία του κεφαλαίου επιβάλλουν στα λαϊκά στρώματα να πληρώσουν τα χρέη και τα ελλείμματα που δημιούργησε αυτή η πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια.

- Εεε και; Τι σημαίνει αυτό;

- Δεν έχω ιδέα! Και αυτό είναι που με τρομάζει, όταν κάποιος μου μιλάει ακαταλαβίστικα. Και η συνέχεια; Ακόμα πιο ακαταλαβίστικη και τρομακτική. Αφού σε ακόμα πιο απειλητικό τόνο μου δήλωσε κάτι το οποίο μόνο απειλητικό δεν ακούγεται: Θα κάνω τη χώρα σου Βόρεια κι Ωραία!

- Βόρεια κι Ωραία;;; Τι σόι απειλή είναι αυτή;

- Δεν ξέρω Πρίσιλλα αλλά μου κόπηκαν τα γόνατα.

- Είναι αργά μωρό μου, πέσε να κοιμηθούμε. Ξεκούραση χρειάζεσαι. Κοιμήσου και το πρωί θα είναι όλα μια χαρά.

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Μετά από μόλις πέντε λεπτά ο Μορφέας εγκαταλείπει το δωμάτιο έχοντας παραδώσει το ζεύγος Ζάκερμπεργκ στη δεύτερη συνεδρία ύπνου. Ο Μαρκ έχει αρχίσει να ροχαλίζει ελαφρώς. Όταν ξαφνικά μέσα στον ύπνο του...]


- Άιντε μωρόοοο μου, ανέβα και κινήηησααααμεεε...
Πέντε φορέεεεες τους ούρανους γυρίσαμεεεεεεε!

- Γίιιιδι, εεε γίδι! Ακόμα και στον ύπνο σου φτιάχνεις ψεύτικα προφίλ ανθρώπων, έτσι; Γίδι! Λοιπόν, και για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή:
 • Όχι παπάς με κόκκινη ρήγα, αλλά η κόκκινη Παπαρήγα!
 • Όχι Άλεκ. Φλώρικα ξενόφερτα ονόματα της πλουτοκρατίας... Αλέκα!
 • Όχι Βόρεια κι Ωραία κουφάλογο, αλλά Βόρεια Κορέα!
 • Ααα, και για να μην το ξεχάσω, "αντροφέρνει" να πεις στην βρώμικη πόρνη του καπιταλισμού που κοιμάται δίπλα σου.

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ο Μαρκ τινάζεται από το κρεβάτι του παραδομένος σε ένα πρωτόγονο αίσθημα μεταφυσικού τρόμου]
- Γυναίκα, πρέπει να κλείσω το Facebook!!!

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ: Αυγά με μπέικον, πάνκεηκς, κρουασάν βουτύρου, αχνιστός γαλλικός καφές και φρεσκοστυμμένο γκρέιπφρουτ περιμένουν ανυπόμονα την επίθεση του ζεύγους Ζάκερμπεργκ. Ο Μαρκ φαίνεται ιδιαίτερα προβληματισμένος ενώ η Πρίσιλλα απέναντι έχει μπροστά της το iPad και διαβάζει τις LOL ειδήσεις στο Buzzfeed.]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΠΟΡΤΑ: Ώρα 10:25 το πρωί, όταν ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι. Ο Μαρκ πετάγεται σαν αγρίμι και τρέχει στην εξώπορτα πριν προλάβει να ανοίξει το υπηρετικό προσωπικό. Η Πρίσιλλα τον ακολουθεί από τις σκάλες με το βλέμμα της.]
- Παρακαλώ;

- Ο κύριος Ζάκερμπεργκ;

- Ο ίδιος!

- Έχουμε για σας μια κλήση σε δίκη! Κινήθηκε νομικά εναντίον σας η κυρία Αλέκα Παπαρήγα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και απαιτεί αποζημίωση αξίας 42 δις για ηθικές και ψυχικές βλάβες, ψευδή διασπορά ειδήσεων από ψεύτικα προφίλ στο Facebook και συκοφάντηση κατ’ εξακολούθηση.

- (Έντρομος) Τον ήπιαμε!

- Απλά η κυρία Παπαρήγα έχει και μια επιπλέον αξίωση. Την αποζημίωση τη θέλει σε δραχμές. Ζητάει, ούτε λίγο ούτε πολύ, 42 δις δραχμές.

Ένας βαθύς αναστεναγμός εκτόνωσε το πιεσμένο στήθος του Μαρκ. Μειδίασε ευτυχισμένος.

- Πρίσιλλα, βγάλε από την κωλοτσέπη του τζινακίου μου 1000$, και πες στον Μόργκαν να αγοράσει με αυτά 42 δις δραχμές και να τις στείλει μέχρι αύριο στην κυρία Παπαρήγα. Μπα σε καλό μας, πέρασε κι αυτό! Να ‘σαι καλά φίλε μου. Πως είπαμε ότι σε λένε;

- Σόρτυ Μάικ! Κύριε Ζάκερμπεργκ, τώρα που σας βρήκα απλά, να... αυτοί οι φίλοι μου στο Facebook που έχουν αστεράκι... μου έρχονται όλες οι ενημερώσεις τους και... δεν είναι λιγάκι εκνευριστικό; Πως το απενεργοποιούμε...;

[ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ: Μερικές μέρες πριν...]
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για τη συνεχιζόμενη λειτουργία πλαστών λογαριασμών στο twitter και στο facebook στο όνομα του ΚΚΕ και της Αλέκας Παπαρήγα

Tuesday, May 29, 2012

Τι είναι ο λαϊκισμός!

Του Θανάση Γρηγορόπουλου

Ανάμεσα στις κοσμογονικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο αιώνα, είχαμε και την δημιουργία της ψυχανάλυσης. Δεν επρόκειτο απλά για μια νέα επιστήμη. Επρόκειτο για μια φιλοσοφική επανάσταση. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ένας εκπληκτικός ανθρωπος, έστρεψε το βλέμμα της επιστήμης από το περιβάλλον βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου.

Με την δουλειά του, κατάφερε να δημιουργήσει μια αρκετά συγκροτημένη θεωρία για την λειτουργία του ανθρώπινου μυαλού. Κεντρικό ρόλο στην θεωρία του αυτή έπαιζε η ιδέα του "υποσυνειδητου". Το υποσυνείδητο ορίστηκε από τον Φρόιντ ως μια τεράστια αποθήκη μέσα στην οποία οι άνθρωποι καταχωνιάζουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν: τους φόβους που δεν μπορούν να ξεπεράσουν, τις επιθυμίες που αδυνατούν να ικανοποιήσουν, τα ένστικτα που δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν κ.ο.κ.

Η άποψη του Φρόιντ ήταν πως το υποσυνείδητο είναι στην τελική αυτό που κάνει κουμάντο στην συμπεριφορά των ανθρώπων. Είναι οι κρυφοί μας πόθοι που μας ωθούν να πράξουμε. Είναι οι κρυφοί μας φόβοι που μας σταματάνε. Και όσο δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε, τόσο αυτά τα κρυμμένα μας συναισθήματα μας τρώνε την ψυχή, μας στερούν την χαρά και την ηρεμία και δημιουργούν ένα κάρο κόμπλεξ, υστερίες, φοβίες, ενοχές και άλλα ακραία συμπτώματα.

Εάν όμως το υποσυνείδητο κάνει πραγματικά κουμάντο στις πράξεις του κάθε ανθρώπου, τότε τι ρόλο παίζει η λογική; Παραδόξως, τις περισσότερες φορές την λογική την χρησιμοποιεί ο άνθρωπος όχι για να λαμβάνει αποφάσεις αλλά για να τις εκλογικεύει εκ των υστέρων: πρώτα νοιώθεις προς τα που θέλεις να πας και μετά αναζητάς επιχειρήματα για να στηρίξεις την εσωτερική σου τάση.

Κανένας άνθρωπος δεν δρα προς μια κατεύθυνση αν δεν το "νοιώθει", εκτός κι αν εξαναγκαστεί ή εάν εξαναγκάσει τον εαυτό του.

Εάν εξαναγκαστεί, τότε κάνει μια ανελεύθερη πράξη. Εάν εξαναγκάσει τον εαυτό του, τότε κάνει μια ελεύθερη πράξη. 

Αυτή την ελευθερία ήταν που δίδαξε ο Σωκράτης: την ελευθερία από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Υπό αυτή την έννοια, ο ορθολογισμός και η επιστήμη είναι ό,τι πιο ελεύθερο έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος εώς σήμερα: εάν το πείραμα δεν στηρίξει την θεωρία, η θεωρία είναι λάθος, όσο κι αν μας αρέσει η θεωρία (ή αυτός που την διατύπωσε).

Η λειτουργία του υποσυνείδητου δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ρωτήστε όποιον διαφημιστή θέλετε και θα σας επιβεβαιώσει μια πολύ απλή αλήθεια: εάν θέλεις να πουλήσεις ο,τιδήποτε, κάνε τον πελάτη να νοιώσει πως εάν το αγοράσει, θα κάνει σεξ.


Γυναίκες που γλύφουν παγωτά, που χαϊδεύουν αυτοκίνητα και που μυρίζουν αρωματισμένους σβέρκους κατακλύζουν την ζωή μας καθημερινά. Γιατί; Γιατί η θεωρία λειτουργεί. Για να πουλήσεις κάτι, μην αναφέρεσαι σε αυτό που θες να πουλήσεις. Απλά συνέδεσε το με κάτι που ο αγοραστής θα ήθελε υποσυνείδητα να κάνει. Οσο παράλογος κι αν είναι αυτός ο συνδιασμός, θα λειτουργήσει. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του υποσυνειδητου.

Λαϊκισμός είναι η τεχνική να μιλάς στο υποσυνείδητο των ανθρώπων, συνδεόντας τους κρυφούς τους φόβους και ελπίδες με την κατεύθυνση που επιθυμείς. Να υπόσχεσαι ότι θα ικανοποιήσεις τις κρυφές τους ανάγκες, εφ' όσον αυτοί κάνουν αυτό που τους λες. Να τους φοβίζεις ότι θα τους συμβούν οι χειρότεροι φόβοι τους, εάν δεν κάνουν αυτά που τους λες.

Ο λαϊκισμός δεν μιλάει με νούμερα και αριθμούς. Αυτή είναι η γλώσσα της επιστήμης. Εάν κάποιος αριθμός τον στριμώξει στην γωνία, ο λαϊκισμός πολύ απλά θα τον συνδέσει με κάτι που οι ακροατές φοβούνται και θα τους φέρει πάλι με την μεριά του.

Ο λαϊκισμός είναι ο πιο ανήθικος τρόπος να κάνεις πολιτική.

Η Ελλάδα έχει υποφέρει πολλές φορές από λαϊκισμό. Δεληγιάννηδες, Παπανδρέου κατά συρροήν, ο Καραμανλής ο μικρός και τόσοι άλλοι ανάξιοι άνθρωποι έχουν κατακλύσει την Ελληνική πολιτική σκηνή ανά τους αιώνες. Κάθε εποχή έχει τους λαϊκιστές της.

Αυτόν τον καιρό ο λαϊκισμός έχει πάρει δύο μορφές:

Η μία πατάει επάνω στην φράση "θα πέσω με το κεφάλι ψηλά". Λέει η αφήγηση: Θα ψηφίσω αντιμνημονιακά κι ας γίνει ότι θέλει, αλλά τουλάχιστον "θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά". Αντίστοιχα, αυτοί που δεν ψηφίζουν αντιμνημονιακά είναι φυσικά "προσκυνημένοι". 

Το "κρατάω το κεφάλι μου ψηλά" απευθείνεται κατ' ευθείαν στο πληγωμένο υποσυνείδητο του καθ' ενός. Αντιπροσωπεύει τον καταπιεσμένο τσαμπουκά του "ξέρεις ποιός είμαι 'γω ρε", τον παλικαρισμό και τον ηρωισμό που θα ήθελε να έχει αλλά δεν έχει κ.ο.κ. Προφανώς αυτός ο λαϊκισμός δεν δίνει καμία λύση στο πραγματικό πρόβλημα (δεν έχουμε λεφτά), γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος του. Ο στόχος του είναι να πορώσει τον ακροατή σε τέτοιο βαθμό που εκείνος να σταματήσει να σκέφτεται πως θα λυθεί το πρόβλημα και να γίνει οπαδός εκείνου που τον εκβιάζει: ψήφισε με, αλλιώς είσαι προσκυνημένος.

Πρόκειται για μπούρδα ολκής.

Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη αναξιοπρέπεια από το να απλώνεις το χέρι και να μην βρίσκεται κανείς να σου δανείσει για να μπορέσεις να εισάγεις το 70% των τροφίμων που εισάγεις αυτή τη στιγμή για να φας. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη δυσφήμιση για μια χώρα διεθνώς από το να είναι η μόνη που δεν κατάφερε να παραμείνει σε ένα κλάμπ που όλοι θέλουν να μπουν (ρωτήστε τα Σκόπια και τους Τούρκους, να σας πουν). Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη ξεφτίλα από το να καταδικάσεις τον εαυτό σου και την οικογένεια σου σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχια, γιατί θύμωσες που ο Σόιμπλε σου είπε τι να ψηφίσεις.

Η άλλη μορφή λαϊκισμού της περιόδου αυτής βασίζεται επάνω στο δίλημμα "εμείς ή το χάος". Επενδύοντας επάνω στον φόβο και την ανασφάλεια που εδρεύει βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο του κάθε ανθρώπου, οι λαϊκιστές της άλλης μεριάς χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς όπλο, με άλλες λέξεις. Ομοίως και αυτοί δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο να προτείνουν και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Άλλωστε το τωρινό χάος αυτοί το προκάλεσαν. Γι' αυτό, αντί να ακούμε προτάσεις για λύση, ακούμε εκφοβισμούς. Για να αποφύγουν την γήμνια των ιδεών τους, προκαλούν πόλωση, ώστε να χαθούν οι όποιες άλλες φωνές θα μπορούσαν να φέρουν μια λύση στο πρόβλημα.

Με αυτό μου το κείμενο θα ήθελα να κάνω μια απλή παράκληση: την επόμενη φορά που ακούσετε κάποιον να μιλάει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αναρωτηθείτε εάν αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να σας φοβήσει, να σας δώσει ελπίδα ή να σας μιλήσει λογικά. Εάν προσπαθεί να σας μιλήσει λογικά, ασχοληθείτε μαζί του. Ο άνθρωπος αυτός δεν προσπαθεί να σας παραπλανήσει. Προσπαθεί να σας πείσει.

Το εάν η λογική του είναι σωστή ή όχι, θα το κρίνει ο καθ' ένας μόνος του. Αρκεί να τον ακούσει. Στην σημερινή εποχή που όλοι έχουν μάθει να παίζουν με το υποσυνείδητο των Ελλήνων, αυτοί που επιμένουν να μιλάν με την λογική είναι οι πιο σοβαροί άνθρωποι που έχουμε.

Ας τους στηρίξουμε!

Thursday, May 17, 2012

Monday, May 7, 2012

Natural selection muthafucka!!!

Οι 437000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή είναι οι κλασικοί ανεγκέφαλοι δεξιοί που δεν έχουν διαβάσει στη ζωή τους ούτε το κουδούνι στα θυροτηλέφωνα! Απλά σε μια χώρα όπου η μόνη αντίδραση που έχουμε μάθει είναι η φωνασκία και το "φταίνε οι άλλοι", το οποίο προάγει συστηματικά και η αριστερά, τα χρυσαύγουλα ήταν θέμα χρόνου!

Ο μόνος τρόπος αντίδρασης μερικών ήταν η Χρυσή Αυγή; Όταν θέλεις να κατηγορείς τον Χρυσοχοΐδη για αδιάβαστο, καλά θα κάνεις, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ (δεν είναι και τόσο πολύ), να κάθεσαι να διαβάζεις πέντε πραματάκια για αυτούς που πρόκειται να ψηφίζεις και τα προγράμματα τους! Αλλιώς...


♪♫ Κακούργα Φυσική Επιλογή,πόσο σ' αγαπώ; Πολύυυυυυ...

Sunday, May 6, 2012

Κωλοδάχτυλα!

Ένα μεγάλο μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ!

Η αισθητή στροφή σοβαρότητας του Τσίπρα, συγκριτικά με τον παλαιότερο Τσίπρα, μάλλον έκανε τη διαφορά. Από κει και πέρα...

Ένα τεράστιο κωλοδάχτυλο στο ΝΔΣΟΚ! Ο λαός, αν και δεν ξέρει την τύφλα του (sic), μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει! Καταστρέψατε τη χώρα και, όσο κι αν επιθυμεί να εθελοτυφλεί κάποιος, η αλητεία σας και η αχρηστία σας, βγάζουν μάτι! Ουστ...

Ένα τεράστιο κωλοδάχτυλο στην Κανέλλη και την Παπαρήγα. Στην Ελλάδα της κατάρρευσης δεν έχουν θέση αργόσχολοι που πληρώνονται βουλευτικό μισθό + έξοδα παράστασης + εκτός έδρας + οδοιπορικά + βουλευτικό αυτοκίνητο + κάμποσα άλλα, για το εξαιρετικά επίπονο έργο να λένε Όχι! Τη μπανάνα σας και πίσω στο κλουβί.

Ένα τεράστιο κωλοδάχτυλο στο ΛΑ.Ο.Σ. Καλά περπάτησε τόσα χρόνια χωρίς θέσεις, πατώντας σε ευφυολογήματα και στην ανεπάρκεια των υπολοίπων. Τα σκατά διάλεξαν πλέον άλλο μετερίζι!


Τέλος, κχμ κχμ κχμμμ...

Ένα τεράστιο κωλοδάχτυλο σε όλον τον ελληνικό λαό! Επειδή κάποιοι του κλέβουν τη ζωή, αποφάσισε να είτε να απέχει ή να ψηφίσει αυτόν που δεν πληρώνει και χαρίζει οικόπεδα γιατί ντράπηκε να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, είτε να το ρίξει στη Χρυσή Αυγή και να τη βάλει στη βουλή με μεγάλο ποσοστό!!! Τα σκατά μετακόμισαν πλέον εδώ. Καλοφάγωτα ελληνικέ λαέ! Και σε όλους αυτούς που ψηφίσατε (ή κωλώσατε να ψηφίσετε) έτσι, Fuck you very much!

Πανίβλακεεεεεεεεεεεεεσσσςςςςςς!

Wednesday, May 2, 2012

Μα αυτός είναι Φιλελεύθερος...

Το παρόν κείμενο υπογράφει ο Θανάσης Γρηγορόπουλος. Ο Θανάσης είναι ένας από τους πλέον συμπαθείς και αναγνωρισμένους blogger, αλλά τη συγκεκριμένη ανάρτηση επέλεξε να την κάνει ονομαστικά, ως απάντηση στα σαθρά στερεότυπα με τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιοι ακόμα και σήμερα τους ιδεολογικούς χώρους που δεν γνωρίζουν. Με την άδεια του λοιπόν:

Αγαπητοί κατηχούμενοι,

Έλαβα χθες ένα μήνυμα από έναν φίλο που έλεγε τα εξής:

"Ο ΜΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΕΡΕΥΘΕΡΟΣ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ? ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΔΕΞΙΟΣ"

Σας κοινοποιώ την απάντηση μου γιατί είμαι σίγουρος ότι χωρίς αυτήν δεν μπορείτε να ζήσετε:

Στην Αμερική φιλελεύθεροι είναι οι αριστεροί που θέλουν δωρεάν υγεία, παιδεία και καθολική ασφάλιση, όπως και ο Μάνος. Στην Ελλάδα που έχουμε μπλέξει το χέρι με το ταίρι, νομίζουμε ότι οι φιλελεύθεροι είναι δεξιοί!!! Και ότι αριστερά είναι ο Στάλιν...

Ο φιλελευθερισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα και με τις ιδέες του άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν το ιδεολογικό υπόβαθρο της Γαλλικής επανάστασης. Αλλά η Ελλάδα εκείνον τον καιρό είχε Τουρκοκρατία και το έχασε το τρένο. Όταν ξύπνησε ήταν αργά και ασχολιόταν αν πρέπει να έχει βασιλιά ή όχι.

Έτσι φτάσαμε σήμερα να νομίζουμε τους φιλελεύθερους δεξιούς!

Παρένθεση: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν φιλελεύθερος...

Οι ιδέες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κοινωνικού συμβολαίου, της συνταγματικής δημοκρατίας γεννήθηκαν από τον φιλελευθερισμό. Το δικαίωμα στην ζωή, την ιδιοκτησία και την ελευθερία είναι ιδέες που γεννήθηκαν από τον φιλελευθερισμό. Πριν τον φιλελευθερισμό, είχαμε την εκκλησία και τους βασιλιάδες. Μετά ήρθαν οι φιλελεύθεροι και κάνανε τον διαφωτισμό και βγήκε η ανθρωπότητα από τα σκατά και ανάσανε ύστερα από 1000 χρόνια παπισμού.


Νεό-φιλελευθερισμός είναι μια νέα τάση που στο πνεύμα της "ελευθερίας" προωθεί την απορρύθμιση των αγορών και κυρίως των αγορών χρήματος. Η εφαρμογή αυτής της ιδεολογίας σε συνδυασμό με την απίστευτη ποσότητα χρήματος που έριξε η Αμερική στην αγορά είναι που γονάτισαν την παγκόσμια οικονομία.

Η Ελλάδα όμως ποτέ δεν είχε απορρυθμισμένη αγορά. Το αντίθετο. Οικονομικά, η Ελλάδα ζει ακόμα στον Ευρωπαϊκό μεσαίωνα.

Το οικονομικό μοντέλο του μεσαίωνα βασίστηκε:
 1. στις κλειστές συντεχνίες που δεν άφηναν κανέναν να μπει μέσα για να μην χάσουν πελατεία και
 2. στα φέουδα όπου ο άρχοντας έκανε ό,τι γούσταρε και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν.
Δυστυχώς, έτσι λειτουργεί ακόμα η Ελλάδα σήμερα. Με κλειστές συντεχνίες που προστατεύονται από το κράτος και με διαπλεκόμενους φεουδάρχες (πολιτικούς και επιχειρηματίες) που έχουν πιάσει ο καθ' ένας ένα βυζί και το αρμέγουν.

Αυτό συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο φιλελευθερισμός όπως έχει εφαρμοστεί σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως την βόρεια. Πολύ απλά, όταν οι Ευρωπαίοι είχανε διαφωτισμό, εμείς είχαμε πασάδες. Είναι λοιπόν παράλογο να κατηγορεί κάποιος τον φιλελευθερισμό για την σημερινή κατάντια της Ελλάδας.

Ιστορικά, δεξιά στην Ελλάδα σημαίνει παρακράτος, βασιλεία και κρατισμός. Καμία σχέση δηλαδή με τον φιλελευθερισμό που επαγγέλλεται την ελευθερία, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και την ισότητα όλων προς τον νόμο.
Συμπερασματικά, το κύριο πρόβλημα του Έλληνα είναι ότι έχει τεράστιο ιστορικό έλλειμμα παιδείας. Έχει χάσει στην κυριολεξία επεισόδια και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την σημερινή κρίση με επιχειρήματα ξεπερασμένα και άσχετα.

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism

Wednesday, April 25, 2012

Και τα σώματα ασφαλείας στο πλευρό του Πάνου Καμμένου!

Και τα σώματα ασφαλείας δηλώνουν πλέον ανοικτά την υποστήριξη τους στον Πάνο Καμμένο, εμπνευστή της ελπίδας αυτού του τόπου!


Η Κλιματική στασιμότητα παραθέτει σε αποκλειστικότητα το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις:


Personalize funny videos at Bombay TV by Grapheine - Agence de communication

Tuesday, April 24, 2012

Sunday, April 8, 2012

Όσα δεν γνωρίζατε για τους διασημότερους αρχηγούς κρατών!

[UPDATED]
Παρεμπιπτόντως, όσοι βιάζεστε, κάντε κλικ εδώ για να πάτε απευθείας στον Έλληνα αρχηγό!
 
Barack ObamaΤο αθλητικό παρελθόν του Προέδρου της Αμερικής δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τις τωρινές του ασχολίες. Του αρέσει ιδιαίτερα να επιδίδεται στο αγαπημένο του σπορ το οποίο δεν είναι άλλο από το μπάσκετ! Την ώρα του αγώνα, λέγεται, ότι δεν ξεκολλάει από τις 45°, με την απαίτηση να πηγαίνει συνεχώς η μπάλα σ’ αυτόν ώστε να μπορέσει να σουτάρει με ταμπλό.

Angela MerkelΗ γερμανίδα Καγκελάριος είναι άνθρωπος ιδιαίτερα παθιασμένος και της αρέσει ιδιαίτερα να παρακολουθεί γερμανικό ποδόσφαιρο, πράγμα που την έχει βοηθήσει πολλές φορές στο να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τους άνδρες  πολιτικούς συνάδελφούς της. Κατά τη διάρκεια του ματς, θέλει πάντοτε να τρώει λαχματζούν με τη συνοδεία της ελληνικής μπύρας Μύθος!

Nicola SarkozyΟ πρόεδρος της Γαλλίας είναι μανιώδης συλλέκτης γραμματοσήμων με ιδιαίτερη προτίμηση σε σπάνια γραμματόσημα είτε λεκιασμένα από αρακά είτε ξεθωριασμένα από πλύσιμο!
[UPDATE]
Τον έφαγε η κρίση. Οπότε πάμε στον επόμενο:
Francois Hollande


Ο τωρινός πρόεδρος της Γαλλίας, είναι γλυκοτσούτσουνος και είναι σοσιαλιστής. Γλυκοτσούτσουνος και ευαισθητούλης δηλαδή και συνεπώς είναι το όνειρο κάθε γυναίκας και κάθε μάνας αυτής της γυναίκας. Ταμπλάς της ήρθε της δημοσιογράφου μόλις τον είδε…


Jose Luis ZapateroΟ πρωθυπουργός της Ισπανίας τυγχάνει και ο εμπνευστής της αγαπημένης του ασχολίας. Λατρεύει το τζόκινγκ και το ψάρεμα σολομού και συγκεκριμένα τον συνδυασμό τους. Αρέσκεται δηλαδή στο να τρέχει παράλληλα στην όχθη του ποταμού και να προσπαθεί να πιάσει τους σολομούς με τα χέρια και χωρίς καλάμι! Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα...
[UPDATE]
Τον έφαγε η κρίση. Οπότε πάμε στον επόμενο:
Mariano Rajoi

Ο τωρινός πρωθυπουργός Mariano Rajoi είναι μανιώδης και βραβευμένος ποδηλάτης, με έφεση στο BMX και τις φιγούρες. Άσπονδος εχθρός του Γιωργάκη του Παπανδρέου, ακριβώς επειδή ο τελευταίος έχει γελοιοποιήσει στο παρελθόν την πολιτική ποδηλασία με τις άχαρες πτώσεις του.

Hu JintaoΟ Υπέρτατος Άρχων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχει ως αγαπημένη του ενασχόληση το πινγκ πονγκ. Του αρέσει ιδιαίτερα, αν και δεξιόχειρας, να παίζει με το αριστερό χέρι και απαιτεί πάντοτε από τους αντιπάλους του να χάνουν ούτως ή άλλως!
[UPDATE]
Τον έφαγε ο επόμενος. Οπότε πάμε στον επόμενο:
Xi Jimping
Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τον προκάτοχό του. Στο κάτω κάτω όλοι οι Κινέζοι ίδιοι είναι...

Jens StoltenbergΟ πρωθυπουργός της Νορβηγίας είναι μανιώδης κυνηγός Τρόλ. Τυγχάνει ο εμπνευστής διάφορων τεχνικών παγίδευσης Τρολ και έχει κατηγορηθεί επανειλημμένως για την φωτογραφική διάταξη που πέρασε στο κοινοβούλιο της χώρας του βάσει της οποίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης του κυνηγιού επιτρέπεται να κυνηγάνε Τρολ μόνο αυτοί όσων ο πατέρας ονομάζεται Thorvald και η μητέρα ονομάζεται Karin (οι γονείς του ονομάζονται ακριβώς έτσι)!!!
[UPDATE]
Τον έφαγε η γυναίκα του (τον πεοκλή), η οποία γουστάρει να τον τρώει γενικότερα και σε περίεργες ώρες. Οπότε πάμε στον επόμενο: 
Erna Solberg

Μιας και οι Νορβηγοί είναι ιδιαίτερα ευσεβής και θρησκευόμενος λαός, ο αντικαταστάτης του Stoltenberg επιλέχθηκε με μια άκρως συμβολική κίνηση. Όπως η Εύα δημιουργήθηκε από κάποιο μέρος του σώματος του Αδάμ, έτσι και στη διαδοχή επιλέχθηκε μια γυναίκα, της οποίας το όνομα προέκυψε από την αφαίρεση γραμμάτων από το όνομα του Stoltenberg. Βγάλε το πρώτο t και στη συνέχεια το ten και καταλήγουμε στην Solberg. Ένα τεράστιο μπράβο στους Νορβηγούς.


Παρά την σαφή διάθεση γελοιοποίησης των ανωτέρω, οι συγκρίσεις με την ελληνική πραγματικότητα είναι αναπόφευκτες!

Κερί (από το εργαστήρι του Ιωσαφάτ)Ο Απόλυτος Άρχων της Ελλάδας έχει ίσως την πλέον χαρακτηριστική εμμονή! Αρέσκεται να ταξιδεύει κάθε χρόνο, και κατά την ημέρα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, του Πάσχα, αεροπορικώς από το Ισραήλ στην Ελλάδα, σε θέση λουξ, με τη μουσική συνοδεία Πέτρου Γαϊτάνου και Σαντικάι και με τις τιμές που του αρμόζουν, δηλαδή με αυτές του αρχηγού κράτους! Φήμες που θέλουν το Κερί να ρίχνει, κατά την υποδοχή, υποτιμητικά και αλαζονικά βλέμματα στους συμμετέχοντες στο τιμητικό άγημα του στρατού, ελέγχονται ως ανακριβείς...


Δημοφιλείς Θεωρίες

Κλιματικές Παράμετροι

12 Φεβρουαρίου 2012 (1) 14 Φεβρουαρίου (1) 15 Αυγούστου (1) 16 Ιουνίου (1) 19 Νοεμρβίου (1) 21 Απριλίου (1) 25η Μαρτίου 2012 (1) 6 Dawkins (1) 6 Μαΐου 2012 (1) Apple (2) blogger Ορθόδοξος (1) brain malfunction (5) conspiracy theories (1) Daniel Dennett (1) Elias Klasidiaris (1) Euroboobs (1) Facebook (7) George Carlin (1) I couldn't care less... (2) Illuminati (1) Mel Gibson (1) Molotov Cocktail Party (2) Polsemannen (1) prejudice (1) Pro Copies (1) PSI (1) Rage (1) sorry (1) Thessaloniki Gay Pride 2013 (1) underground (1) Werner Heizenberg (1) WiFi (1) World Cup 2014 (1) Άγιο Φως (1) άγιοι (1) Άγιος Μεθάνιος (2) αγνοείται (2) αγνωστικισμός (1) αγρότες (1) Άδωνις Γεωργιάδης (2) Αθήνα (2) αισθησιασμός (1) Ακρόπολη (1) άκυρο (4) αλάνθαστες προβλέψεις (6) αμάθεια (4) αναίτιες επιθέσεις (1) άνδρας (1) ανέκδοτα (10) Αντώνης Σαμαράς (8) αποδείξεις (2) Αποκάλυψη (4) αποφθέγματα (3) Άρης Σπηλωτόπουλος (1) αρχηγική εμφάνιση (4) ας πρόσεχες (18) άσε πια τον μακρυμάλλη (1) ατάκες (4) αφιερώσεις (2) Αχυράνθρωπος (1) Βασίλης Λεβέντης (2) βλασφημία (2) βοήθεια μας (3) βραχυκυκλωμένος εγκέφαλος (32) Βύρων Πολύδωρας (1) ΓΑΠ (4) Γέρων Ιωσήφ (1) για τον πεοκλή (15) γιδέμπορας (11) Γιορτή του Πατέρα (1) γκόμενες (έτσι προσβλητικά) (7) γκρίνια (1) γραφαί Οσίου Παστίτσιου (6) Γρηγόρης Βαλλιανάτος (2) δεν υπάρχει (3) δεν φταίω εγώ (19) δημοσιογράφοι (3) δημόσιοι υπάλληλοι (1) δημοτικές εκλογές (1) δημοτική αστυνομία (1) Δίαιτα Atkins (1) διάσημος ποινικολόγος (1) διατροφή (1) ΔΝΤ (2) δραχμή (1) έγγαμος βίος (1) ΕΔΤ (1) εκλογές 2012 (7) εκοιμήθη (3) ελαστική κρούση (1) Ελεύθερη Ώρα (1) Ελίζα Βόζεμπεργκ (2) επαγγελματισμός (1) επιστήμη (2) επιχειρηματολογία (2) έρευνα (2) έρωτας (1) Ευάγγελος Βενιζέλος (1) ευφυής σχεδιασμός (3) εφαρμόσιμες προτάσεις (3) Ζήκος (1) η γιαγιά μου κι ο παππούς μου (1) η θεία μου η Λειτουργία (2) ηθικά και νόμιμα (1) Θανάσης Γρηγορόπουλος (2) Θάνος Τζήμερος (1) θαύματα (3) Θεός (2) Θεσσαλονίκη (1) θεωρίες συνομωσίας (7) θράσος (1) θρησκεία (4) Ιπτάμενο Μακαρονοτέρας (2) Ιωάννης Μελισσανίδης (1) καθημερινά διλήμματα (1) Καθημερινή (1) καθωσπρεπισμός (1) ΚΑΚ (2) Κάρολος Παπούλιας (1) Κασιδιάρης (2) κατήχηση (1) Κίνημα Αγανακτισμένων (1) κινηματογράφος (1) ΚΚΕ (2) κλειστά επαγγέλματα (1) κλιματική αλλαγή (1) Κοίλη Γη (1) κυνήγι (1) Κύπρος (1) κωλοτούμπες (1) Κώστας Λαπαβίτσας (1) λαϊκισμός (6) Λιάνα Κανέλλη (1) λίστα Lagarde (1) λογοκρισία (2) μάρκετινγκ (1) Μενεγάκη (1) μια εικόνα χίλιες λέξεις (14) Μίλων Φιρίκης (11) μισογυνισμός (1) Μιχαήλ Ταμήλος (1) ΜΜΜ (1) μνημόνιο (3) μοναχοί (1) Μονή Εσφιγμένου (1) μπαρμπέρης (1) μπούλιινγκ (1) να τα λέμε κι αυτά (1) ΝΔ (1) ΝΔΣΟΚ (1) Νέα Δημοκρατία (1) νεοέλληνας (14) Νησιά Φερόε (1) νηστεία (1) Νίκος Σταυρίδης (1) Ντόρα (1) ξανθιές (1) ξέρεις εσύ (5) ο Σταπάν Θορά (4) οικονομία (1) ορισμοί (2) Πάγκαλος (1) Παναγία (2) Παναγιώτα Ρέα (1) Πάνος Καμμένος (3) Πάπα τον μπούλο... (2) παπάδες (9) Παπαρήγα (2) παραπληροφόρηση (2) παρέλαση (1) Πάσχα (1) Πάσχος Μανδραβέλης (2) Πέτρος Γαϊτάνος (1) Πέτρος Τατσόπουλος (2) πηδίκουλας (3) πιθηκοκαφρίλα (1) πλάκα κάνω ρεεεε... (4) πληροφορική (1) ποδόσφαιρο (1) ποίηση (4) πολιτική (2) πορείες (1) πραγματικές ιστορίες (4) πραγματική ενημέρωση (3) προπαγάνδα (1) προσφορά και ζήτηση (2) πυρκαγιές (1) ρατσισμός (1) Ρόζενταλ - Γιούντιν (2) σαν ψες (2) σεισμόπληκτος παππούς απ' την Τουρκία (1) σεξισμός (2) σεξολογία (2) Σεραφείμ Αλφαμπάνγκ (2) Σιωνισμός (1) σοβαρές παρενθέσεις (1) σοκολάτα (1) στα τέσσερα (1) Στόκος (1) στόρι (1) Στουρνάρας (3) Στρατούλης (1) συγκατάβαση (1) συνδικαλισμός (1) ΣΥΡΙΖΑ (1) σώμα και αίμα (2) τα ποτά και τα ξενύχτια (2) Ταραχές στο Λονδίνο (1) ταυτότητα φύλου (1) Τζέφρι (1) της κακομοίρας (1) Το Β(λ)ήμα (1) τράπεζες (1) Τυποεκδοτική (1) υπάλληλοι της Marfin (2) υπόκοφως η αναισθησιογόνος (1) υποκρισία (1) υποσκάπτοντας τον Καπιταλισμό (2) υψηλή απολογητική (2) Φαήλος (1) φανταστικές ιστορίες (6) φασισμός (3) φίλαθλοι (1) φιλελευθερισμός (2) Φίλιππος Πετσάλνικος (1) φιλοσοφικά διλήμματα (1) φορολογία της εκκλησίας (1) φορολογικά (4) φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ (4) φτάνει με το φαΐ (1) φυσική επιλογή ρεεε... (1) Φωτόπουλος (1) Φωτούλης (1) Χάρης Αλευρόπουλος (1) χούντα (1) χριστιανοί (2) Χριστόδουλος Ξηρός (1) Χρυσή Αυγή (1) ψεκασμοί (2)

Μηνιαία Ιστολογική Ανάρτηση

...το όνειρο των υπό κηδεμονία!

The Schrodinger's Dragon

© 2009 - 2013, The Schrodinger's Dragon. Powered by Blogger.