Searching...
Saturday, September 29, 2012

Ας αποκαταστήσουμε τον Πειραιώς...

Είδα σήμερα κάποιες ειρωνικές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τις δηλώσεις του Σεραφείμ Alphabank, εεε χμμμ, συγνώμη, Σεραφείμ Πειραιώς ήθελα να πω, και οι οποίες με ενόχλησαν πραγματικά. Κακοβούλως προδιατεθιμένοι επιτίθενται στον φωτισμένο μητροπολίτη για τις δηλώσεις του περί στοματικού έρωτα, αποτυγχάνοντας ως συνήθως να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους να ενημερώσουν τον κόσμο για το πολυσύνθετο αυτό θέμα.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ο σεβασμιότατος δεν διατυπώνει προσωπικές του απόψεις αλλά κεκτημένη γνώση από κολοσσούς της Ορθοδοξίας μας και πλήρως υποστηριζόμενες από τις αντίστοιχες παραπομπές σε επιστημονικά συγγράμματα όπως το Ιερόν Πηδάλιον, το Εξομολογητάριον και άλλα πονήματα διδακτόρων. Προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να καταδείξουμε τον ωκεανό γνώσεων του Ορθόδοξου Ιερατείου, παραθέτουμε μια ενδεικτική συλλογή από τα συγγράμματα τα οποία μελετούν διεξοδικά. Με την ένδειξη Post-Doc θα σημειώνονται πληροφορίες ιδιαίτερα προχωρημένες οι οποίες έχουν προκύψει από πλήθος επιστημονικές μελέτες. Παρατηρήστε τη λεπτομέρεια στην αφήγηση:


Στοχευμένα Ερωτήματα Εξομολόγησης
Μήπως τέκνον μου εμοίχευσες καμία γυναίκα παντρεμένη; Μήπως επόρνεψες με γυναίκα ανύπαντρη; Με ξένη γυναίκα επόρνεψες ή με συγγένισά σου; Με λαϊκή ή καλόγρια; Με χριστιανή ή με αλλόφυλη και αρετική; Και σε ποιό τόπο επόρνεψες; Σε σπίτι ή σε εκκλησία ή σε νάρθηκα εκκλησίας; Και σε ποιό καιρό επόρνεψες; Σε καθημερινή, σε μέρα Κυριακή και γιορτή; Και πόσες φορές επόρνεψες και σε πόσο καιρό;

Μήπως έκαμες μαλακία στον εαυτό σου; Ή σε κάποιον άλλον ή άλλος σε σένα; Τί πρόσωπο ήταν εκείνος; Σε ποιό τόπο; Πόσο καιρό και πόσες φορές;

Μήπως έκανες συγκυλισμό με άλλο πρόσωπο αρσενικό ή θηλυκό ή άλλος σε σένα; Με τί πρόσωπο τον έκανες; Πού, πόσο καιρό και πόσες φορές;

Μήπως έκανες αρσενοκοιτία εσύ σε άλλον ή άλλος έκανε σε σένα; τί πρόσωπο ήταν εκείνος και σε ποιό καιρό σε ποιό τόπο και πόσες φορές;

Post-Doc
Μήπως έπεσες (έκανες σεξ) σε ζώα και κτήνη και σε πετεινά αρσενικά ή θηλυκά; Πόσο καιρό σε ποιόν τόπο και πόσες φορές;

Μαλακίας Σπουδή
Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ’ ημέραν μετανοίας εκατόν.

Post-Doc
Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία. Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα.

Post-Doc
Η μαλακία είναι η κοινή και ψοχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν ειπή τινας, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά. Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί:
Α΄ κιτρινίζουσι,
Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,
Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,
Δ΄ χάνουσι την φωνήν,
Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,
ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,
Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,
Η΄ τρέμει το σώμα των,
Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,
Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,
ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ’ ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και
ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.


Είναι αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το βάλσαμον και η δύναμις, και το πλέον πολύτιμον υγρόν του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμις εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος. Λοιπόν, ω νέοι αδελφοί μου, φυλάττεσθε, δι’ αγάπην Θεού, να μη πέσετε εις τοιούτον θεοκατάρατον, διαβολικόν και θεομίσητον αμάρτημα. Φοβηθήτέ το ωσάν πανούκλαν και φθοράν του ανθρωπίνου γένους και μισήσετέ το.

Διασφάλιση Ποιότητας, κοινώς ISO
Post-Doc (Έλα τώρα, πως σου ήρθε αυτό;;;)
Ο υποψήφιος διάκονος πρέπει να ερωτηθεί παρά του πνευματικού εάν η ανθρωπίνη φύσις τριβήν εποιήσατο περί την οπισθίαν οπήν, ή εάν εισήλθεν εν αυτή και συνάμα ροήν εποιήσατο.

Συζυγικές και Οικογενειακές Σχέσεις
Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, και πάρη άλλην ελευθέραν γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως ας αφορίζεται η γυναίκα εκείνην, οπού αφήση τον άνδρα της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον.

Post-Doc
Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.

Post-Doc
Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.

Post-Doc
Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.

Post-Doc
Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν, πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.

Post-Doc
Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται, ει δε πολλάκις, δώδεκα χρόνους, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας.

Περί Σκανδαλισμού
Επειδή μερικοί εζωγράφιζον εις τοίχους και σανίδας ζωγραφίας τινάς ασέμνους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομένας, ή υπό ανδρών φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά, τα οποία απατώσι τους οφθαλμούς των ορώντων, και κινούσι τον νουν και την καρδίαν προς επιθυμίας σαρκικάς, διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, αι τοιαύται εικόνες με κανένα τρόπον να μη ζωγραφίζωνται, ει δε τις ήθελε τας ζωγραφίση, να αφορίζεται, επειδή όλαι αι πέντε αισθήσεις του σώματος, και μάλιστα η πρώτη, και βασικωτάτη όρασις με ευκολίαν εμβάζει τας εικόνας εκείνων οπού βλέπει μέσα εις την ψυχήν... Ο Θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερηφάνους φιλοσόφους των Ελλήνων, τους αφήκε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν διά τιμωρίαν της ειδωλολατρείας των, επειδή γνόντες τον Θεόν, ουχ ως Θεόν εδόξασαν.


Προς κάθε εριστικό:
Κατόπιν τούτου, συνεχίζετε να θεωρείτε ότι ο Σεραφείμ δεν έχει το απαραίτητο background για να εκφέρει γνώμη σχετικά με πίπες; Νομίζω ότι κατ' ελάχιστον οφείλετε στον Γιαδεσιμότατο μια ειλικρινή συγνώμη!

4 comments:

 1. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΕς ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ?
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΝΤΕ ΣΑΝΤ ΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΙΜΙΑ.
  ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΕς ΜΕΤΑΝΙΕΣ!!!!
  ΠΡΟΦΗΤΗΣ Α Ρ Μ Α Γ Ε Λ Ω Ν

  ReplyDelete
 2. Ω, ρε μάγκα... Έχω μείνει πολύ πίσω τελικά....

  ReplyDelete
 3. Με συγχωράς, αλλά από τους τράγοι ΠΑΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΠΙΟ ΠΙΣΩ!

  ReplyDelete
 4. Δεν μπορώ να διαβάζω μαλακίες. Μέχρι την πρώτη παράγραφο άντεξα.

  ReplyDelete

 
Back to top!